-->

Silsilah dan Riwayat Singkat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallamNabi MuhammadShallallahu 'alaihi wasallam
AbdullahAminah
Abdul MuthalibWahab
HasyimAbdu Manaf
Abdu ManafZuhrah
QushaKilab
Kilab
Murrah
Ka'ab
Luay
Ghalib
Fihr
Malik
An-Nadhr
Kinanah
Khuzaimah
Mudrakah
Ilyas
Mudhar
Nazzar
Ma'ad
'Adnan

Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah / 20 April 571 M. Wafat di kota Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11H/ 8 Juni 663 M. di makamkan pada hari Rabu di kamar ummul mukminin, Aisyah ra.

Silsilah dan Riwayat

Diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun pada hari Senin 17 Ramadhan tahun ke 41 dari kelahiran beliau, ketika itu beliau berumur 40 tahun 6 bulan dan 6 hari tahun Qamariyah (Hijriyah) / 6 agustus 610 M. Tempatnya di Hira'. Setelah diangkat menjadi Rasul beliau menetap di Mekkah selama 13 tahun, dan di Madinah 10 tahun.

Beliau wafat dalam usia 63 tahun 3 hari tahun Hijriyah atau 61 tahun 84 hari Masehi. Anak Nabi Muhammad Shallalhu 'alahi wasallam ada 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan.

Nomor.Nama dan Riwayat
1Al-Qashim, wafat di Makkah dalam usia 2 tahun.
2Abdullah, wafat di Makkah dalam usia masih kecil.
3Ibrahim, lahir pada tahun 8 H., wafat pada 10 H. dalam usia 16 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan.
4Zainab, menikah dengan Abu al-'Ash bin ar-Rabi'. Ibunya bernama Halah binti Khuwalid. Anaknya ada 2, yaitu: Ali dan Umamah. Beliau wafat pada tahun 8 H.
5Ruqayyah, ia menikah dengan khalifah Ustman bin Affan ra., wafat pada perang Badar bulan Ramadhan tahun 2 H.
6Ummu Kultsum, ia menikah dengan khalifah Ustman bin Affan ra., setelah wafat Ruqayyah. Wafat pada tahun 9H.
7Fathimah az-Zahra, ia menikah dengan khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Mereka di karuniai 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu: Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, Ummu Kultsum (istri khalifah Umar bin Khattab ra.) dan Ruqayyah.

Semua anak-anak Nabi saw. di atas lahir dari Ummul Mukminin (isteri Nabi saw) yang bernama Khadijah, kecuali Ibrahim ia lahir dari isteri Nabi saw. yang bernama Mariyah al-Qibthiyah. Adapaun Ummul Mukminin atau Isteri-isteri Nabi saw. adalah:

NomorNama
1Khadijah binti Khuwailid
2Zainab binti Khuzaimah
3'Aisyah binti Abu Bakr ash-Shiddiq ra.
4Hafshah binti Umar bin Khattab ra.
5Saudah binti Zam'ah
6Syafiyah binti Huyai bin Akhthab.
7Maimunah binti al-Harits bin Hazn.
8Ummu Habibah binti Abu Sufyan bin Harb.
9Ummu Salamah binti Abu Umayyah.
10Zainab binti Jahsy.
11Juwairiyah binti al-Harits.

Adapun di antara hikmah Ummul Mukminin atau Isteri Nabi Shallallahu 'alahi wasallam lebih dari satu adalah:

-Agar terjalin ikatan yang kuat antara Nabi saw. dan pada Sahabat serta para pembesar suatu kaum pada saat itu.
-Kehidupan Nabi saw merupakan tauladan, dengan demikian dibutuhkan banyak isteri Nabi untuk menjelaskan dan memberi tauladan bagi umat Islam melalui riwayat hidup mereka.
-Isteri Nabi saw. hampir semua janda yang ditinggal suaminya karena wafat ketika berjihad, jadi motivasi Nabi adalah menyelamatkan dan mengayomi anak-anak yang tidak memiliki ayah lagi.

Berlangganan update artikel terbaru via email: