-->

Syarat Qashar

Dalam melaksanakan shalat qashar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya hendaklah seseorang itu tahu tentang tempat yang ditujunya, karena itu tidak boleh mengqashar bagi orang yang tidak mengetahui tempat yang ditujunya karena dianggap perjalanan yang demikian adalah perjalanan maksiat.
.......
Syarat Qashar

Tidak boleh mengqashar bagi orang yang mencari orang yang berhutang atau mencari hamba yang melarikan diri yang tidak diketahui tempatnya sekalipun perjalanan itu sangat jauh dan juga tidak boleh mengqashar bagi budak atau istri yang dibawa oleh tuan atau suaminya yang tidak diketahuinya tujuan yang akan dituju kecuali perjalanan itu sudah melewati dua marhalah.

Hendaklah tahu akan kebolehan qashar kalau seseorang mengqashar shalatnya sedangkan ia jahil tentang kebolehan mengqashar, maka tidaklah sah qasharnya. Dan diantara syarat qashar tidak boleh mengikuti sebagian atau seluruhan dari orang yang shalat sempurna, sekalipun orang yang shalat serpurna itu termasuk orang yang musyafir juga.

Syarat qashar berniat qashar di dalam takbiratul ihram, umpamanya disertakannya niat qashar di dalam takbiratul ihram dengan yakin dan niatnya tetap tidak berubah sampai memberi salam.

Tidak mengikuti orang yang diragukan syafarnya karena niatnya tidak tetap. Syarat qashar hendaknya selalu dalam perjalanan semenjak awal hingga akhir shalatnya, kalau perahunya sampai ketempat pemukimannya atau berniat mukim atau ragu apakah ia berniat mukim atau tidak atau apakah tempat dimana perahunya tadi sampai di negeri kediamannya atau bukan, sedang ia masih dalam shlatnya maka dalam keempat hal ini wajib ia shalat sempurna.

Berlangganan update artikel terbaru via email: